Odcinek 12 – „Nowe rozdanie”

12:17

16 grudnia 2013

W odcinku dwunastym naszego cyklu zajmiemy się  kompleksowo przyszłością Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W środę o godz.18.10 przedstawimy reportaż pt. „Nowe rozdanie” autorstwa Grażyny Walkowiak o oczekiwaniach inwestorów współpracujących z funduszem. Po emisji debata (pod redakcją Pawła Mrożka) z udziałem ekspertów, a w czwartek po 9.00 konkurs z nagrodami dla słuchaczy (pod redakcją Krzysztofa Baługa), w którym pytania merytorycznie będą nawiązywały do informacji przedstawionych w reportażu i debacie.

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego  – Lubuskie 2020 już istnieje. Do wydania nasz region ma  906 mln euro. Przez kilka miesięcy odbywały się konsultacje społeczne założeń. Do 28 grudnia br. można zgłaszać jeszcze uwagi do projektu Programu. 72 proc. Lubuskie przeznaczy na projekty inwestycyjne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 28 proc.  na działania związane z Kapitałem Ludzkim w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  W obecnym kształcie projekt Programu nie zawiera szczegółów dotyczących projekcji finansowej. W dokumencie zawarty został jedynie podział procentowy środków obu funduszy na poszczególne priorytety inwestycyjne. Największe środki trafią do nauki i biznesu oraz na infrastrukturę transportową, w dalszej kolejności taka sama kwota została przewidziana na dwa obszary, tj. gospodarkę niskoemisyjną oraz środowisko i kulturę. Na podobnym poziomie będzie wspierany rynek pracy oraz infrastruktura społeczna. Nieco mniej region przeznaczy na nowoczesną edukację oraz równowagę społeczną, mającą na celu zmniejszyć obszary wykluczenia społecznego i zniwelować dysproporcje społeczne, wsparcie otrzyma także rozwój cyfrowy regionu.

Szczegóły na stronie internetowej  (nacisnij) , gdzie został zamieszczony Projekt RPO – Lubuskie 2020 oraz aktualne informacje związane z procesem programowania. Tam też istnieje możliwość konsultacji projektu.

 

 

Odcinek 11 – „Podsumowanie”

13:30

9 grudnia 2013

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku posiada najnowocześniejszą aparaturę badawczą, a także linie produkcyjne z zakresu przetwórstwa spożywczego. Na terenie ośrodka znajdują się laboratoria analityczne (fizykochemiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne) umożliwiające ilościową i jakościową analizę składu i bezpieczeństwa mikrobiologicznego surowców, półproduktów oraz produktów spożywczych. To pierwszy taki ośrodek w województwie lubuskim oraz w Polsce zachodniej. Całkowita wartość projektu to 41 593 588,59 PLN, a kwota dofinansowania to aż 35 209 086,79 PLN. Czytaj dalej Odcinek 11 – „Podsumowanie”

Odcinek 10 – „Wsparcie instytucji ochrony zdrowia”

12:33

2 grudnia 2013

Odcinek 9 „Odnowa zabytków”

11:46

25 listopada 2013

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim od kilku lat, dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych, realizuje długofalowy program remontowo-modernizacyjny Spichlerza. Zmodernizowano dwa obiekty w zespole willowo-ogrodowym, większość środków została jednak przeznaczona na prace w Spichlerzu.

W środę o godz.18.10 przedstawimy Państwu reportaż pt. „Spichlerz” autorstwa Izabeli Patek ukazujący historie renowacji wspomnianych obiektów. Po emisji debata pod redakcją Pawła Mrożka na temat odbudowy lubuskich zabytków. W czwartek po 9.00 konkurs z nagrodami pod redakcją Krzysztofa Baługa, którego pytania będą nawiązywały do treści reportażu i debaty.

Są to jedne z wielu obiektów odnowionych dzięki unijnym pieniądzom, które zostały przeznaczone na renowację bądź adaptację historycznych i zabytkowych obiektów oraz zespołów obiektów wraz z ich otoczeniem. To również fundusze na rewitalizację układów urbanistycznych lubuskich miast i miasteczek. Realizacja tych projektów pozwoliła na zapewnienie obiektom zabytkowym odpowiedniego stanu technicznego i zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem. Odnowione zabytki stały się powszechnie dostępne zarówno dla mieszkańców regionu, jak i dla turystów. Przykładem takich inwestycji jest Pałac Książęcy w Żaganiu, zamek w Sulechowie czy dawny budynek Collegium Jezuickiego we Wschowie, który po renowacji stał się siedzibą Muzeum Ziemi Wschowskiej oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wschowa. Odnawiając zabytkowe obiekty, beneficjenci mogli wyposażyć je w sprzęt wystawienniczy, techniczny, multimedialny. Za przykład takich inwestycji mogą posłużyć: adaptacja Pałacu Biskupów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej na cele działalności Instytutu im. Wilhelma Pluty, modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze czy modernizacja dwóch lubuskich muzeów: Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Osobną pulę unijnych środków na odnowę zabytków stanowiły dotacje dla prywatnych przedsiębiorców. Kilku z nich postanowiło odrestaurować niszczejące pałace bądź inne obiekty zabytkowe, aby prowadzić w nich działalność gospodarczą w branży turystycznej. Projekty dofinansowane z LRPO wpisują się w cele strategiczne programu opieki nad zabytkami województwa lubuskiego. Dofinansowanie takich zadań ma na celu zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego dla kolejnych pokoleń. Środki UE przeznaczone na odnowę zabytków to ponad 81 mln PLN.

 

Odcinek 8 „Rozwój przedsiębiorczości”

12:22

18 listopada 2013

Bardzo ważne dla rozwoju regionu jest wspieranie przedsiębiorczości. Dzięki unijnym funduszom wielu kreatywnych przedsiębiorców mogło zrealizować swoje plany i aspiracje. Często kryją się za tym  ludzkie emocje i możliwość spełnienia marzeń.

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w województwie lubuskim ulokowane są głównie w Priorytecie II. i mają charakter inwestycyjny oraz doradczy. Mogły z niego korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomoc uzyskały także inwestycje dotyczące rozwoju sieci i otoczenia biznesu (instytucje pożyczkowe i poręczeniowe, doradcze, inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe). Realizacja wszystkich działań w ramach Priorytetu przyczynia się do  zwiększenia konkurencyjności lubuskich przedsiębiorstw, a tym samym wzrostu gospodarczego i innowacyjnego podmiotów gospodarczych.

Przedsiębiorcy realizowali przeróżne projekty:  rozbudowa przedsiębiorstwa, rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa, realizacja zasadniczych zmian produkcji, czy procesu produkcyjnego, dywersyfikacja działalności, wprowadzanie nowych dodatkowych produktów,unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych,  licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej, wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie,projekty wprowadzające nowe usługi i produkty na rynek, które mają charakter innowacyjny.

Poza małymi i średnimi firmami, beneficjantami Priorytetu II są organizacje społeczne, stowarzyszenia, instytucje otoczenia biznesu, Uniwersytet Zielonogórski i PWSZ w Sulechowie.

W środę o 18.10 zapraszamy do wysłuchania reportażu pt. „Kreatywni” autorstwa Marzeny Wróbel dotyczącego realizacji dwóch różnych projektów w ramach funduszy LRPO w Janowcu i Zielonej Górze.  Po emisji audycji debata (pod redakcją Pawła Mrożka) w której autor i zaproszeni goście przedstawią strategię dofinansowania przedsiebiorstw z funduszy LRPO. W piątek poo 9.00 konkurs (pod redakcją Krzysztofa Baługa) w którym pytania merytorycznie nawiązują do informacji przedstawionych w reportażu i debacie.

Odcinek 7 „Edukacja przyszłością Lubuskiego – uczelnie wyższe”

10:46

11 listopada 2013

W tym cyklu zajmujemy się sprawami kluczowymi z punktu widzenia mieszkańców naszego regionu określającymi standard życia i perspektywy dalszego  rozwoju. Lubuski Regionalny Program Operacyjny umożliwia realizację wielu ambitnych celów dlatego ważne jest aby wiedza o nim była codzienna i powszechna. Stąd pomysł aby mówić o tym korzystając z różnych dziennikarskich form.

W środę o 18.10 proponujemy reportaż pt. „Spojrzenie w przyszłość” autorstwa Izabeli Kwiatkowskiej dotyczący perspektyw związanych z budową Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po emisji audyucji debatę (pod redakcją Pawła Mrożka) w której autor i zaproszeni goście przedstawią strategię dofinansowania lubuskiego szkolnictwa wyższego z funduszy LRPO.

W piątek poo 9.00 konkurs (pod redakcją Krzysztofa Baługa) w którym pytania merytorycznie nawiązują do informacji przedstawionych w reportażu i debacie.

W ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego również i uczelnie wyższe mają możliwość pozyskiwania funduszy unijnych. Najważniejszym projektem, który uzyskał wsparcie jest Park Naukowo-Technologiczny  Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obiekty, które powstają w Nowym Kisielinie k. Zielonej Góry, znajdują się w fazie inwestycyjnej. Są to:

•Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii,

•Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka,

•Centrum Technologii Informatycznych,

•Inkubator Przedsiębiorczości.

Kluczowym celem Parku Naukowo-Technologicznego będzie komercjalizacja wyników badań naukowych poprzez dwustronny transfer wiedzy: z ośrodka badawczego do przemysłu oraz tworzonych nowych rozwiązań technologicznych na potrzeby MSP. Budowa Parku Technologicznego realizowana jest w ramach Priorytetu II.  W tym samym Działaniu ulokowane zostały dwa ważne projekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: utworzenie Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOIiWA) w Kalsku oraz budowa hali laboratoryjnej energooszczędnej-ekologicznej dla energetyki i odnawialnych źródeł energii. Ponadto w ramach LRPO uczelnie wyższe mogą korzystać ze środków unijnych, aby rozwijać i modernizować infrastrukturę edukacyjną. Dzięki pieniądzom z LRPO wiele uczelni unowocześniło bazę dydaktyczną, zmodernizowało budynki uczelniane bądź dostosowało do celów edukacyjnych obiekty, które do tej pory pozostawały nie wykorzystane. Wyremontowano akademiki, a Uniwersytet Zielonogórski zyskał nową bibliotekę, która stanęła przy ul. Wojska Polskiego.

 

Odcinek 6 „Sport i rekreacja”

12:33

4 listopada 2013

W szóstym odcinku naszego cyklu zajmiemy się sprawą podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości i dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Standardy wypoczynku, rekreacji, uprawiania sportu można zmieniać również dzięki wsparciu z Unii Europejskiej .

Realizacja takich inwestycji jak budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze oraz modernizacja Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie to sztandarowe inwestycjie. Oprócz nich w wielu miejscowościach regionu dofinansowanie   z LRPO uzyskały projekty dotyczące budowy i modernizacji obiektów sportowych oraz poprawy warunków funkcjonowania instytucji działających w tym obszarze. Wszystkim nam zależy na tym, aby nasze dzieci były aktywne, dbały o swoje zdrowie, chodziły na lekcje wychowania fizycznego. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom poprawiły się warunki do upowszechniania sportu wśród lubuskiej młodzieży. Mieszkańcy regionu, którzy stawiają na zdrowy styl życia, mogą korzystać  z nowych pływalni, hal sportowych, sal gimnastycznych, boisk wielofunkcyjnych, stadionów, kręgielni.  Budowa lub modernizacja obiektów sportowych uzupełnia ofertę turystyczną województwa poprzez stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

W środę o 18.10 przedstawimy reportaż pt. „Serce wioski” autorstwa Karoliny Kamińskiej dotyczący budowy sali gimnastycznej, modernizacji boiska sportowego i budynku dydaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej w Nietkowie, a po emisji debatę (pod redakcją Pawła Mrożka) z udziałem wicemarszałka województwa lubuskiego Macieja Szykuły  i dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W czwartek po 9.00 konkurs (Pod redakcją Krzysztofa Baługa) w którym pytania merytorycznie nawiązują do informacji przedstawionych w reportażu i debacie.

 

 

 

 

Odcinek 5 „Infrastruktura drogowa – na skrzyżowaniu Europy”

11:50

25 października 2013

Pomimo różnych możliwości przemieszczania ludzi i towarów (kolej, samoloty, szlaki wodne) w dalszym ciągu w Polsce najważniejszym pozostaje transport drogowy. Województwo lubuskie ma w rym zakresie wiele atutów: tranzytowe położenie komunikacyjne między Europą Zachodnią i Wschodnią oraz Skandynawią i Europą Środkową (główne to szlaki Autostrada A2 oraz droga ekspresowa S3), dogodne połączenia drogowe łączące miasta województwa z innymi miastami w Polsce i Europie Zachodniej, osiem drogowych przejść granicznych, w tym najważniejsze na granicy z Niemcami przejście w Świecku, dobrze rozwinięta infrastruktura towarzysząca szlakom drogowym (stacje benzynowe, stacje obsługi, hotele, punkty gastronomiczne itp.), czy też unikalne w skali kraju walory przyrodniczo-krajoznawcze wpływające pobudzająco na rozwój ruchu turystycznego.

Drogi to nie tylko szansa rozwoju,  ale i obowiązek inwestowania znacznych sum w budowę nowych i utrzymanie dotychczasowych szlaków. To nie tylko autostrady. Zatłoczone centra mniejszych i większych miejscowości wymagają budowy obwodnic zmniejszających uciążliwości związane z hałasem, zanieczyszczeniem powietrza     i bezpieczeństwem mieszkańców. Stare i już przestarzałe rozwiązania komunikacyjne w miastach i mniejszych miejscowościach wymagają przebudowy uwzględniającej wielokrotnie większe niż przed laty natężenie ruchu drogowego. Potrzeby w tym zakresie są znaczne.  Czy zostaną zaspokojone i w jakiej części.

W piątym odcinku naszego cyklu zajmiemy się zatem kompleksowo problemem dróg.  W środę o 18.10 reportaż pt. „Obwodnica” autorstwa Marka Turowskiego, dotyczący znaczenia jakie dla mieszkańców Wschowy i okolic miał pierwszy etap budowy miejskiej obwodnicy. Po emisji debata o lubuskich drogach (pod redakcją Pawła Mrożka) z udziałem marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Polak, burmistrza Żar Wacława Maciuszonka i naczelnika Wydziału Planowania i Funduszy Europejskich Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze  Paweła Tondera. W czwartek po 9.00 zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z nagrodami (pod redakcją Krzysztofa Baługa) w którym pytania merytorycznie nawiążą do informacji przedstawionych w reportażu i debacie.

W finansowaniu zadań wydatnie pomaga LRPO. Dzięki  funduszom unijnym ponad 110 km istniejących dróg zostało zmodernizowanych. Oprócz tego pieniądze przeznaczone zostały na budowę nowych szczególnie obwodnic miast i połączeń z tranzytami np.  z Autostradą A2. W latach 2007-2013 przyjęto do realizacji niemal 70 projektów drogowych. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 504 mln zł (w tym dofinansowanie 382 mln zł).  Obecnie trwa nabór wniosków z Działania 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie. Środki na konkurs to 20 mln PLN.

Posłuchaj audycji.

Więcej informacji: 1 2

Odcinek 4 „Port Lotniczy – inwestycje i perspektywy”.

13:15

21 października 2013

W czwartym odcinku cyklu zajmiemy się kompleksowo komunikacją lotniczą, która w naszym regionie sprowadza się do działalności lotniska w Babimoście. Od wielu lat trwają starania o dostosowanie standardu portu do europejskich wymagań w tym zakresie i zwiększenie jego przepustowości. Jednak nie jest to zadanie łatwe ze względu na potrzebę zdobycia znacznych środków na niezbędne inwestycje i inne niezależne czynniki związane chociażby z ogólnym kryzysem w branży lotniczych przewozów pasażerskich. Warto jednak pochylić się nad tym tematem, bowiem komunikacja lotnicza jest rozwojowa i może generować dodatkowe wartości dla rozwoju regionu. Czytaj dalej Odcinek 4 „Port Lotniczy – inwestycje i perspektywy”.

Odcinek 3 „Turystyka szansą rozwoju regionu”.

11:26

13 października 2013

Województwo lubuskie  stawia na turystykę.  To co wydaje się oczywiste ze względu na piękne położenie, bogatą przyrodę i ciekawą historię regionu. Jednak trzeba mocno inwestować, bo konkurencja w tej dziedzinie gospodarki jest  bardzo duża, chociażby ze strony przygranicznych niemieckich landów. A jednak w ostatnim czasie wiele się w tej dziedzinie zmieniło, a plany na przyszłość są bardzo ambitne. Kluczowe inwestycje były i będą realizowane w ramach LRPO.

W trzecim odcinku naszego cyklu zajmiemy się więc tym problemem patrząc na niego z różnych stron.

Środa 18.10.

Reportaż (pod redakcją Cezarego Galka) pt. „Nie tylko zamek” autorstwa Marzeny Wróbel dotyczący znaczenia jakie dla mieszkańców Sulechowa miała renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w tym mieście.

Debata (pod redakcją Pawła Mrożka) z udziałem samorządowców wykorzystujących środki z LRPO do poprawy atrakcyjności turystycznej regionu.

Zagadnienia:

-rewitalizacja zabytków

-rozwój atrakcji rekreacyjno-turystycznych w regionie

-inicjatywy samorządowe

-przedsięwzięcia komercyjne

Czwartek po 9.00.

Konkurs (Pod redakcją Krzysztofa Baługa) w którym pytania merytorycznie nawiązują do informacji przedstawionych w reportażu i debacie.

Zamek w Sulechowie.

Opis projektu przedstawionego w reportażu.

Tytuł Projektu: Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie

Nazwa Beneficjenta: Gmina Sulechów

Całkowita wartość projektu: 5 081 226,95 PLN

Wnioskowana kwota dofinansowania:  2 535 725,66 PLN

Celem projektu było podniesienie jakości obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne i ożywienie obszaru miejskiego w zakresie życia społeczno – kulturowego na obszarze zdegradowanym. Grupą docelową projektu stanowiły: społeczność lokalna, dzieci i młodzież, instytucje, organizacje społeczne, turyści i mieszkańcy obszaru zdegradowanego Miasta i Gminy Sulechów oraz całego woj. lubuskiego.

Przedmiotem inwestycji była renowacja, adaptacja i przebudowa zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie. Zespół zamkowy (zamek + wieża) jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 548 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora zabytków z dnia 30 maja 1963 r. Główne wejście do budynku znajduje się od strony wschodniej. Od strony południowej i północnej do zamku przylegają stare mury obronne. Zamek wybudowany został na sztucznie usypanym wzniesieniu. Do głównej budowli, będącej skrzydłem południowym dawnego zamku, przylega od północy wieża. Po jej zachodniej stronie wznosi się dawny Zbór Kaliwński, z którym zamek sprzężony jest współczesnym łącznikiem. Po stronie północno – zachodniej znajduje się IX wieczny budynek, będący siedzibą Sulechowskiego Domu Kultury. Po wschodniej stronie zamku znajduje się niewielkie założenie parkowe o regularnym układzie alejek parkowych, z odkrytym amfiteatrem, umiejscowionym na zboczu wzniesienia. Zamek składa się z dwóch zasadniczych części: skrzydła mieszkalnego i wieży.

Cała inwestycja obejmowała renowację, adaptację i przebudowę obiektu zamkowego (roboty budowlane wewnątrz obiektu, roboty odtworzeniowe w Zamku i Wieży, roboty instalacyjne, wykonanie elewacji, wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu). W  wyniku prac piwnica przeznaczona została na klub dyskusyjny, parter – na sale bilardową i izbę pamięci, I piętro – na salę tańca, II piętro – na salę komputerową i balkon z widokiem na salę tańca, wieża – na pracownię plastyczną.

Przykładowe inne zrealizowane projekty turystyczne.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

http://biznes.zielonagora.pl/pl/1264/2222/budowa_centrum_rekreacyjno_-_sportowego_w_zielonej_gorze/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/SukcesDziekiFE/Strony/Budowa_Centrum_Rekreacyjno_Sportowego_w_Zielonej_Gorze.aspx

http://www.gorzow.pl/przystan/gorzow-w-europie-strona-glowna/integracja-europejska/wybrane-projekty-przygotowane-przez-miasto/5663-rewitalizacja-bulwaru-nadwarcianskiego-wschodniego-w-gorzowie-wlkp-

http://www.wschowa.pl/witamy/artykul/inwestycje-unijne

http://www.drezdenko.pl/406,utworzenie-parku-kultur-swiata-park-of-world-culture-poprzez-rewitalizacje-zabytkowego-zalozenia-parkowego-w-drezdenku.html

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/SukcesDziekiFE/Strony/Budowa_Centrum_Edukacji_Artystycznej_Filharmonia_Gorzowska.aspx

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/SukcesDziekiFE/Strony/Rewitalizacja_Centrum_Kultury_i_Sztuki_Filmowej.aspx