Rolnik szuka wsparcia 2015

12:37

23 lipca 2015

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

(Visited 148 times, 1 visits today)

Cykl audycji pod tytułem „Rolnik szuka wsparcia” . W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa chce wypłacić rolnikom 3,5 miliarda euro. Olbrzymia kwota o którą może ubiegać się milion trzysta tysięcy rolników. Jak te zmiany mogą wpłynąć na sytuacje rolników , jak przełożą się one na produkcje rolną, z czy są największe problemy i jak je rozwiązać o tym będziemy mówić w tych audycjach.

Audycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

42. Audycja z 10.12.2015

Lubuscy rolnicy dobrze wykorzystali szansę jaką daje wsparcie Unii Europejskiej, twierdzi Jacek Socha, kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W najbliższych latach spore środki funduszowe przeznaczone będą na rozwój gospodarstw zajmujących się hodowlą, nie zapomnianio również o tych uprawiających ziemię…

————————————————————————————————

41. Audycja z 09.12.2015

Andrzej Chinalski – zastępca dyrektora LOR ARiMR podsumowuje PROW ostatniej perspektywy finansowej UE oraz  zapowiada sposób wydawania środków do roku 2020.

————————————————————————————————

40. Audycja z 07.12.2015

Środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro.W ramach Programu do roku 2020 będzie realizowanych  15 działań.Pomoc finansowa adresowana będzie głównie do mieszkańców wsi. O szczegółach w audycji

————————————————————————————————

39. Audycja 03.12.2015

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawa żywotności lasów oraz. zalesianie gruntów rolnych i zasady wspierania tej działalności to temat dzisiejszej audycji

————————————————————————————————

38. Audycja z 30.11.2015

Wypłaty dopłat bezpośrednich rozpoczną się od 1 grudnia. Pierwszy etap obejmuje kontrolę administracyjną i naliczanie płatności bez sankcji (dla płatności JPO, płatności redystrybucyjnej, płatności na zazielenianie, płatności do krów, płatności do bydła i płatność do kóz), przy założeniu, że rolnicy nie zostali wytypowani do kontroli na miejscu. Szacuje się, że pozwoli to na naliczenie dopłat dla ok. 30-35 proc. rolników (ok. 450 tys. osób, a szacowana kwota płatności dla tych rolników wynosi ok. 900 mln zł. Płatności będą realizowane w grudniu 2015 r. oraz styczniu i lutym 2016 r

————————————————————————————————

37. Audycja z 26.11.2015 

Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych.Rolnicy mogą otrzymać wsparcie:
− 50% kosztów kwalifikowalnych,
− Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 zł (zgodnie z założeniami biznesplanu). O szczegółach w audycji

————————————————————————————————

36. Audycja z 23.11.2015

W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” o środki mogą się ubiegać m. in. rybacy, właściciele obiektów chowu i hodowli,  przetwórcy rybni, jednostki samorządu terytorialnego oraz rybackie lokalne grupy działania. O szczegółach w audycji.

————————————————————————————————

35.Audycja z 19.11.2015

O 15 mln zł unijnego wsparcia mogą ubiegać się u przedsiębiorstwa z branży rolno – spożywczej, którzy są  związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów . O szczegółach w rozmowie z Jackiem Sochą z ARiMR

————————————————————————————————

34. Audycja z 16.11.2015

200 tyś. zł na zakup maszyn i urządzeń rolniczych  oraz 500 tyś. zł w przypadku operacji związanych z budową, modernizacją, adaptacją budynków na budynki inwentarskie, wyposażenie tych budynków, wysokość limitu dotyczy również magazynów paszowych o takie kwoty mogą ubiegać się rolnicy do roku 2020. O szczegółach w dzisiejszej audycji.

————————————————————————————————

33. Audycja z 12.11.2015

w ramach modernizacji gospodarstw rolnych rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie środków na  rozwój produkcji bydła mięsnego.Pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, lub 60% w przypadku operacji realizowanej przez osoby wspólnie wnioskujące lub młodego rolnika.Limit pomocy wynosi 500 tyś PLN na gospodarstwo

————————————————————————————————

32. Audycja z 09.11.2015

Rolnicy mogą otrzymać środki na rozwój produkcji mleka krowiego. W tym przypadku, pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie większa niż 200 tys. euro.Limit pomocy wynosi 500 tyś PLN na gospodarstwo. Szczegóły w audycji

————————————————————————————————

31. Audycja z 05.11.2015

Każde gospodarstwo rolne może otrzymać wsparcie przy produkcji prosiąt w wysokości nawet do  900 tyś złotych.Dotacja ta musi przyczynić się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, jeżeli ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie , co najmniej o 10% w odniesieniu do roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, w którym został złożony dany wniosek, w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy.

————————————————————————————————

30. Audycja z 02.11.2015

Inwestycje produkcyjne w akwakulturę – efektywne gospodarowanie zasobami, zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów, systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody to tematy dzisiejszej audycji. Mówi  Lech Głębicki z Biura Wsparcia Inwestycyjnego LOR ARiMR

————————————————————————————————

29. Audycja z 29.10.2015

Lech Głębicki z Biura Wsparcia Inwestycyjnego LOR ARiMR mówi o inwestycjach produkcyjnych w akwakulturę . Tematem audycji jest też zwiększanie efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii w ramach PO „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020

————————————————————————————————

28.  Audycja z 26.10.2015

W Programie Operacyjnym  Rybactwo i Morze 2014-2020 przewidziano rekompensaty dla rybaków i hodowców ryb za stosowne się do działań sprzyjających naturalnemu środowisku  O szczegółach w dzisiejszej audycji.

————————————————————————————————

27. Audycja z 22.10.2015

Lech Głębicki z Biura Wsparcia Inwestycyjnego LOR PROW odpowiada na pytania w sprawie finansowania  inwestycji produkcyjnej w akwakulturę w szczególności na budowę, odbudowę, rozbudowę obiektów chowu lub hodowli ryb, ich adaptację lub remont oraz wyposażenie, wymianę, naprawę, zakup maszyn i urządzeń obiektu chowu lub hodowli ryb, w tym specjalistycznych środków transportu wewnętrznego i specjalistycznych środków transportu zewnętrznego w ramach PO „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020

————————————————————————————————

26. Audycja z 19.10.2015

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” zakłada wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na lata 2014-2020, który zastąpi Europejski Fundusz Rybacki wdrażany w latach 2007-2013. Jakie warunki trzeba spełnić by otrzymać wsparcie wyjaśnia Lech Głębicki z Biura Wsparcia Inwestycyjnego LOR ARiMR

————————————————————————————————

25. Audycja z 15.10.2015

Rolnictwo ekologiczne; Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne; Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami – rozpoczęcie realizacji płatności to tematy  audycji.

————————————————————————————————

24. Audycja z 12.10.2015

Są kolejne pieniądze na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W latach 2014-2020 unijne fundusze przeznaczone będą przede wszystkim dla małych gospodarstw rolnych o potencjale produkcyjnym poniżej 10 tysięcy euro. Znajdą sie także pieniądze na restrukturyzację i nowoczesność w rolnictwie. O celach nowego PROW mówi Elżbieta Kwaśniewicz, dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Zielonej Górze

————————————————————————————————

23. Audycja z 08.10.2015

Rolnicy co jakiś czas upubliczniają fakt dużej różnicy między cenami, które uzyskują sprzedając towar pośrednikom, a ceną detaliczną w sklepie. Aby jednak ta część zysku przypadła producentom żywności rolnicy muszą tworzyć grupy producenckie i na taki cel są pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

————————————————————————————————

22. Audycja z 05.10.2015

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wspiera inwestycje w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof (Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej) i ma na celu przyczyniać się do ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego. Na jakich zasadach – o szczegółach w dzisjeszej audycji

————————————————————————————————

21. Audycja z 01.10.2015

Wsparcie finansowe w ramach PROW 2014-2010 może być udzielone rolnikowi, którego gospodarstwo ucierpiało wskutek  klęsk żywiołowych i katastrof. Audycja wyjaśnia na jakich zasadach.

————————————————————————————————

20. Audycja z 28.09.2015

Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi. Pomoc przyznawana jest tym rolnikom, którzy kwalifikują się do systemu dla małych gospodarstw ustanowionego w rozporządzeniu ws. płatności bezpośrednich i trwale przekazują swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. O szczegółach Andrzej Trzop z LOR ARiMR

————————————————————————————————

 19. Audycja z 24.09.2015

Pomoc  na restrukturyzację gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Przez restrukturyzację rozumie się zasadnicze zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej. Jakie warunki musi spełnić rolnik, by skorzystać z tej formy pomocy w audycji Rolnik Szuka Wsparcia.

————————————————————————————————

18. Audycja z 21.09.2015

Województwo lubuskie należy do najbardziej zalesionych regionów w kraju. Mimo to, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze zachęca rolników do zalesiania gruntów. Na takie działania można pozyskać dodatkowe pieniądze.

————————————————————————————————

17. Audycja z 17.09.2015

Płatności dla  Obszarów o Niekorzystnych Warunkach rekompensują utrudnienia, na jakie narażona jest produkcja rolnicza ze względu na występowanie ograniczeń. Rekompensata ta pozwala rolnikom kontynuować użytkowanie ziemi rolnej i utrzymanie zrównoważonych systemów działalności rolniczej, co ma na celu zapobieżenie zaprzestawaniu działalności rolniczej i utracie różnorodności biologicznej – ponad 70% powierzchni województwa lubuskiego objęte jest tą forma pomocy, ponad 84 % rolników korzystających z dopłat w województwie lubuskim korzysta także z płatności ONW,  powierzchnia maksymalna objęta pomocą w ramach jednego wniosku wynosi 75 ha, a stawki płatności w zależności od strefy od 179 zł/ha (nizinna I) do 450 zł/ha (górska)

————————————————————————————————

16. Audycja z 14.09.2015

Rolnicy, którzy ucierpieli w wyniku suszy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi o te osoby, które w wyniku suszy straciły ponad jedną trzecia plonów. Dotację otrzymają także producenci porzeczki.

————————————————————————————————

15. Audycja z 10.09.2015

Od 600 do 1200 złotych /ha mogą dostać rolnicy na poprawę warunków bytowania zagrożonych gatunków  ptaków gniazdujących na łąkach i pastwiskach oraz ekstensyfikację gospodarowania na obszarach specjalnej ochrony ptaków.

————————————————————————————————

14. Audycja z 07.09.2015

W dzisiejszej audycji o  działaniach rolno – środowiskowo – klimatycznych, jakie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą realizować lubuscy rolnicy. Chodzi o promowanie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami (w celu ochrony gleb, wód, klimatu), ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków.

————————————————————————————————

13. Audycja z 03.09.2015

Istotą wspierania gospodarstw produkujących żywność ekologiczną jest promowanie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami (w celu ochrony gleb, wód, klimatu), ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu oraz ochrony zagrożonych zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich. O szczegółach w audycji

————————————————————————————————

12. Audycja z 31.08.2015

Do 500 tysięcy złotych można uzyskać wsparcie na inwestycje tworzące i rozwijające  działalność pozarolniczą. Kto może wystąpić o tę pomoc? O szczegółach w dzisiejszej audycji.

————————————————————————————————

11. Audycja z 27.08.2015

Rolnicy mogą otrzymać pomoc w wysokości nawet 100 tysięcy złotcy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej . Pomoc ma formę premii. Wypłacana jest w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80% , druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy. Dziś o tym jak tę pomoc otrzymać.

————————————————————————————————

10. Audycja z 24.08.2015

Inwestycje zakładające wzrost mocy produkcyjnych mogą być wspierane pod warunkiem udokumentowania bazy surowcowej oraz wykazania możliwości zbytu planowanej produkcji.  Maksymalna kwota pomocy wynosi 300 000 zł.Szczegły w audycji

————————————————————————————————

09. Audycja z 20.08.2015

Gospodarstwa położone w całości lub części na obszarze Natura 2000 i prowadzące produkcję zwierzęcą mogą otrzymać pomoc finansową
Premiowane są gospodarstwa posiadające dużą powierzchnie łąk położonych na obszarach Natura 2000, operacje obejmujące inwestycję związane z wykonywaniem planów gospodarowania na obszarach Natura 2000, oraz operację realizowane przez młodych rolników. O szczegółach w dzisiejszej audycji

————————————————————————————————

08. Audycja z 17.08.2015

Ze środków unijnych mogą być również pokrywane koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. Jakie trzeba spełnić warunki aby uzyskać tę pomoc- o tym w dzisiejszej audycji.

————————————————————————————————

07. Audycja z 13.08.2015

Koszty kwalifikowalne przy produkcji bydła mięsnego obejmują przede wszystkim  koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli. Pomoc może być przyznana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie . Co to oznacza –  wyjaśniamy w dzisiejszej audycji.

————————————————————————————————

06. Audycja z 10.08.2015

Rolnicy – producenci mleka moga otrzymać wsparcie  inwestycji dotyczących rozwoju produkcji mleka krowiego. W przypadku takich inwestycji pomoc może być przyznana, jeżeli w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów albo utrzymywane jest minimum 15 krów i w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną osiągnięty zostanie próg co najmniej 25 krów oraz wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy nie jest większa niż 200 tys. euro. Szczegóły w audycji.

————————————————————————————————

05. Audycja z 6.08.2015

Nawet 900 tysięcy złotych mogą otrzymać rolnicy na inwestycje w gospodarstwach rolnych służące rozwojowi produkcji prosiąt. O szczegółach w dzisiejszej audycji

————————————————————————————————

04. Audycja z 3.08.2015

Działania inwestycyjne wdrażane przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Lubuskiego Oddziału Regionalnego  ARiMR to m.in. pomoc przy modernizacji gospodarstw rolnych, wsparcie przetwórstwa i marketingu produktów rolnych czy też udzielenie pomocy rolnikom, których gospodarstwa leżą w obszarze Natura 2000.

————————————————————————————————

03. Audycja z 30.07.2015

Jak wyglądają kryteria wyboru wniosków o premie dla młodych rolników do dofinansowania. Czy każdemu wnioskowi są przypisane określone punkty. Ile punktów trzeba zdobyć. Za co wnioskodawca (młody rolnik) otrzymuje punkty…

————————————————————————————————

02. Audycja z 27.07.2015

Profesjonalny biznesplan – to jedno z ważniejszych kryteriów, jakie muszą spełnić młodzi rolnicy, którzy będą ubiegać się o dotację w wysokości 100 tysięcy złotych.Taką kwotę można pozyskać w nowym rozdaniu unijnym na lata 2014-2020.

————————————————————————————————

 01. Audycja z 23.07.2015 

Rozmowa z Andrzejem Trzopem z Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Zielonej Górze

 

(Visited 148 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz